کتابخانه

آشنایی با بیوانفورماتیک و کاربردهای آن

این کتاب زمینۀ آشنایی شما با علم بیوانفورماتیک را فراهم نموده و کاربردهای مختلف آن در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب در زمینۀ آموزش کاربردی برخی از مهمترین پایگاه‌های داده‌های ژنتیکی و پروتئینی و همچنین نرم افزارهای مورد نیاز برای ویرایش و هم ردیف سازی توالی و نهایتاً طراحی پرایمر تهیه شده است. با توجه به کمبود جدی منابع فارسی که بتواند مفاهیمی پایه‌ای و کاربردی در حوزۀ بیوانفورماتیک را به زبانی ساده و قابل استفاده برای دایره‌ی وسیع‌تری از مخاطبین بیان نماید، نویسندگان این کتاب سعی نموده‌اند در ضمن حفظ زبان ساده، از غنای محتوای کتاب نکاهند.
برای دریافت متن کامل کتاب، کلیک نمایید.

زیست فناوری و رشته گرایش های مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

این کتاب زمینۀ آشنایی شما با علم بیوانفورماتیک را فراهم نموده و کاربردهای مختلف آن در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب در زمینۀ آموزش کاربردی برخی از مهمترین پایگاه‌های داده‌های ژنتیکی و پروتئینی و همچنین نرم افزارهای مورد نیاز برای ویرایش و هم ردیف سازی توالی و نهایتاً طراحی پرایمر تهیه شده است. با توجه به کمبود جدی منابع فارسی که بتواند مفاهیمی پایه‌ای و کاربردی در حوزۀ بیوانفورماتیک را به زبانی ساده و قابل استفاده برای دایره‌ی وسیع‌تری از مخاطبین بیان نماید، نویسندگان این کتاب سعی نموده‌اند در ضمن حفظ زبان ساده، از غنای محتوای کتاب نکاهند.
برای دریافت متن کامل کتاب، کلیک نمایید.

آشنایی با کاربردهای زیست فناوری

زیست¬فناوری به عنوان یکی از هفت علم کلیدی جهان به عنوان محور توسعه پایدار در بسیاری ازکشورها مطرح است این فناوری گستره وسیعی از رشته‌های مختلف علوم و فنون را در بر گرفته و می‌تواند در بخش‌های مختلفی همچون پزشکی، کشاورزی، دام و آبزیان، فرآورده‌های غذایی و دارویی، صنعت و محیط زیست نقش ایفا کند. در این کتاب سعی شده است مهمترین کاربردهای زیست فناوری در سه حوزه پزشکی، صنعت و کشاورزی معرفی گردد.
برای دریافت متن کامل کتاب، کلیک نمایید.

فهرست