بیوتکنولوژی، زیست فناوری، دارو، حیوانات تراریخت، هورمون رشد، انسولین، نوترکیب، فاکتور انعقادی

آذر ۵, ۱۳۹۶
انسولین انسانی

زیست فناوری در حوزه تولید دارو

زیست فناوری در حوزه تولید دارو (Biotechnology in pharmaceutical manufacturing) در سال های اخیر ساخت داروهای مدرن اغلب با تکنیک های  زیست فناوری انجام می شود. از […]
Free WordPress Themes