جدول تناوبی

جدول تناوبی

در سال ۱۸۶۹ دانشمندی روسی به نام دیمیتری مندلیف جدولی را برای نظم دادن به عناصر با توجه به خصوصیات مهم آنها مانند عدد اتمی، چگالی و نقطه جوش ابداع کرد. این جدول، جدول تناوبی نامیده شده و در آن هر عنصر با یک یا دو حرف الفبای انگلیسی نمایش داده می‌شود. برای مثال H نماینده هیدروژن، و Au نماینده عنصر طلا در این جدول هستند. ستون‌های عمودی در جدول تناوبی گروه نامیده می شوند. عناصر یک گروه جدول تناوبی دارای ویژگی‌های  فیزیکی و شیمیایی مشابهی هستند. ردیف های جدول مندلیف نیز دوره‌ تناوبی نامیده می شوند.

جدول تناوبی، عناصر را بر اساس خصوصیات آنها گروه بندی می کند. جدول با هیدروژن، با شماره اتمی 1 شروع می شود

جدول تناوبی، عناصر را بر اساس خصوصیات آنها گروه بندی می کند. جدول با هیدروژن، با شماره اتمی ۱ شروع می شود