تصویر میکروسکوپی از جنین انسان

مار کور
آذر ۹, ۱۳۹۶
زیست سنجی(Bioassay)
آذر ۹, ۱۳۹۶

تصویر میکروسکوپی از جنین انسان باز شده برای مشاهده توده سلولی داخل آن.

این سلول ها به سمت جنین شدن پیش می روند و یا میتوانند برای تولید سلول بنیادی جنینی کشت شوند.

Free WordPress Themes