سلول

استخراج dna
استخراج DNA به روش ساده
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
سلول

در اولین دوره آموزشی به معرفی انواع سلول (یاخته) و میکروارگانیسم ها می پردازیم.

باکتری

سلولها به دو دسته کلی تقسیم میشوند. گروه اول سلولهایی که فاقد هسته و اندامکهای  غشادار بوده و به آنها پروکاریوت گفته می شود. مانند باکتری ها

دسته باکتری ها

پروکاریوتها شامل باکتریها، آرکی باکترها و جلبکهای سبز آبی هستند.

باکتریها که دارای ژنوم پیوسته و غشا پپتیدوگلیکانی بوده، در سه حالت میله ای، فنری و کروی وجوددارند.

آرکی

آرکی باکترها، دارای ژنوم گسسته، پروتئینهای ریبوزومی مشابه یوکاریوتها و ليپيدهای غیر معمولی در غشا خود هستند که توانایی فعالیت در دماهای بالا را به آنها میدهد.

تقسيم بندی آركی ها که معمولا براساس زيستگاه آنها انجام می شود :

متانوژنها  :(Methanogens) اين نوع آركی ها در محيطهايی مانند مرداب و روده ی جانوران زندگی می كنند و انرژی مورد نياز خود را با توليد گاز متان از مواد آلی به دست می آورند. حدود ۶۵ درصد متان اتمسفر ٬حاصل فعاليت آركی باكتریهای متانوژن است.

ترمواسيدوفيلها :(Thermoacidophiles) اين آركی ها در محيطهای بسيار داغ مانند چشمه های آب گرم و اطراف آتشفشانها زندگی میكنند. ترموفيلها در دماهای بيش از  ۸۰درجه ی سانتيگراد به خوبی دوام می آورند. حتی بعضی از آنها در دمای ۱۰۵درجه ی سانتيگراد نيز رشد میكنند. ترموفيلها از مواد گوگردی انرژی كسب می كنند.

هالوفیلها (Halophiles): اين گروه از آركی ها در محیط های (خاک و آب) بسیار شور یافت می شوند و  انرژی مورد نیاز خود را از فعالیت رنگیزه¬ای به نام Bacteriorhodopsin در حضور نور به دست می آورند.

هالوفیل

تصویری زیبا از دریاچه ای با آب رنگی در پارک ملی Yellowston.

وجود آرکی های ترموفیل در این دریاچه این رنگ را بوجود آورده است

Free WordPress Themes