هم یوغی در باکتری ها

تصویر میکروسکپی از باکتری های روده
بهمن ۸, ۱۳۹۷
ایگوانا (Iguana)
بهمن ۸, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپ الکترونی هم یوغی بین یک با کتری اشرشیا کولی (Escherichia coli) با دو باکتری دیگر را نشان می دهد. ارتباط بین باکتری ها با لوله ای به نام پیلی (pili) برقرار شده و از طریق آن مواد ژنتیکی باکتری ها مبادله می شود.

Free WordPress Themes