کارگاه بیان ژن

چهارمین کارگاه تخصصی کارسوق به کارگاه بررسی بیان ژن اختصاص داشته که طی آن کمیت و کیفیت بیان ژن انتقال یافته از طریق استخراج پروتئین مورد بررسی قرار می گیرد. در این کارگاه دانش آموزان با مباحث تئوری پروتئین مانند نحوه تولید پروتئین در سلول، کاربردهای خالص سازی پروتئین و مثال های صنعتی و دارویی آن و نیز روش های مختلف اندازه گیری کمی و کیفی پروتئین آشنا شده و سپس به صورت عملی استخراج پروتئین را انجام داده و با نحوه بستن ساندویچ ژل آشنا شده و الکتروفورز پروتئین را انجام می دهند.
Free WordPress Themes