کارگاه بیوانفورماتیک

در این کارگاه ابتدا دانش آموزان به صورت تئوری و مختصر با کلونینگ و مهندسی ژنتیک آشنا شده و تاریخچه مختصری در مورد پیدایش علم بیوانفورماتیک گفته می شود. سپس دانش آموزان با انواع پایگاه داده-های توالی DNA همچنین پایگاه داده های توالی پروتئین و ساختار سوم آن آشنا می شوند. در مرحله بعد دانش آموزان نحوه استخراج توالی ژن از پایگاه داده NCBI را آموخته و آموزش طراحی پرایمر با استفاده از دو نرم افزار Primer3 و اولیگو 7 ارائه می شود. آشنایی با بسته نرم افزاری DNASTAR به ویژه نرم افزار seqBuilder به منظور انجام کلونینگ مجازی از دیگر بخش های این کارگاه است. با توجه به مطالب ارائه شده در این کارگاه دانش آموزان می توانند توالی ژن و یا پروتئین مورد نظر خود را از پایگاه های داده به دست بیاورند و همچنین طراحی پرایمر که پیش نیاز بسیاری از پروژه های زیست شناسی مولکولی و یا بیوتکنولوژی است را بیاموزند.
Free WordPress Themes