کارگاه کار با باکتری

بعد از طراحی سازه ژنتیکی، که در کارگاه بیوانفورماتیک آموزش داده می شود، ساخت و انتفال سازه های ژنتیکی به باکتری در کارگاه کلونینگ ارائه می شود. در این مرحله لازم است تا فرد اطلاعات کافی در مورد چگونگی کشت، تکثیر و نگهداری باکتری را داشته باشد. بر این اساس سومین کارگاه کارسوق مهندسی ژنتیک کارگاه کار با باکتری است که در آن اطلاعات لازم به شرح ذیل به دانش آموزان داده می شود. در ابتدا کلیاتی در مورد میکروب شناسی همچون تعریف میکروب، انواع میکروب ها، پراکندگی آنها و اصول ایمنی کار با باکتری ها مطرح شده و سپس دانش آموزان با انواع محیط های کشت میکروبی و ساخت آنها آشنا خواهند شد. آشنایی با انواع روش های استریل کردن کشت باکتری، رنگ آمیزی آنها و استخراج DNA از باکتری از دیگر موارد آموزشی این کارگاه می باشند.
Free WordPress Themes