کارگاه کلونینگ

هم زمان با اینکه گروهی از دانش آموزان با مراحل طراحی یک سازه ژنتیکی در کارگاه بیوانفورماتیک آشنا شدند، گروهی دیگر از دانش آموزان در کارگاه کلونینگ مراحل مختلف ساخت یک سازه ژنتیکی به صورت عملی را می آموزند. در این کارگاه پنج تکنیک پایه ای مهندسی ژنتیک شامل واکنش زنجیره ای پلیمراز، هضم آنزیمی، اتصال قطعات، ترنسفورماسیون و غربال ترنسفورم ها و الکتروفورز DNA آموزش داده می شود. تکنیک ها به گونه ای انتخاب شده است که ضمن فراگیر بودن و داشتن نقش اساسی در بسیاری از کارهای مرتبط با مهندسی ژنتیک، فرآیند کلی ساخت سازه های ژنتیکی را نیز پوشش دهند.
Free WordPress Themes