گیاه Rafflesia Arnoldii

شیطان تاسمانی
شیطان تاسمانی
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
Clathrus archeri
Clathrus archeri
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
گیاه

این گیاه انگلی میباشدوتنها یک گل بزرگ بااندازه ۹۰ سانتیمتر بدون برگ وساقه وریشه است,مواد غذایی موردنیازخودرابا چسبیدن به گیاه میزبان بدست می آورد.

Free WordPress Themes