تصویر میکروسکوپ الکترونی از اسپورانژیوم سرخس

آلزایمر
شناسایی زودهنگام آلزایمر
آذر ۹, ۱۳۹۶
گل موزاییک
گل موزاییک Ludwigia sedioides
آذر ۱۰, ۱۳۹۶

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM از اسپورانژیوم سرخس

اسپورانژیوم بالغ خشک میشود, تنش باعث پارگی آن و آزاد شدن اسپور توسط باد میشود

 

Free WordPress Themes