تصویر میکروسکوپ الکترونی از باکتری کلبسیلا پنومونیه در موش

جراح ماهی شفاف
بهمن ۱, ۱۳۹۷
همکاری ویروس ها برای غلبه بر دفاع ایمنی باکتری ها
بهمن ۱, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپ الکترونی از باکتری کلبسیلا پنومونیه در موش,

این باکتری گرم منفی، غیرمتحرک، دارای کپسول، استوانه ای شکل و بیماریزا است.

Free WordPress Themes