تصویر میکروسکوپ الکترونی باکتری اشرشیا کلی

تصویرSEM از باکتری استافیلوکوک اورئوس (زرد) چسبیده به مخاط (آبی) سلول های مژه ایی اپتلیال بینی
دی ۲۸, ۱۳۹۷
جراح ماهی شفاف
بهمن ۱, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپ الکترونی باکتری اشرشیا کلی تیمار شده با آنتی­بیوتیک آموکسی سیلین و اثرات این آنتی­بیوتیک روی سلول باکتری.

بزرگنمایی  ۷۰۰۰X

Free WordPress Themes