شناسایی یک گونه جدید باکتریایی از خانواده (( پلنوکوکاسه))

سندولد دم آبی (Nucras caesicaudata)
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
ترکیب باکتری و فناوری نانو برای تولید آب آشامیدنی
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی برای اولین بار موفق به جداسازی و شناسایی کامل یک گونه از جنس Planomicrobiu شدند. این گونه طی مطالعات بنیادین بر روی اکوسیستم‌های طبیعی ایران، از تالاب میقان در استان مرکزی جداسازی شد. این تالاب دارای ویژگی‌های بوم‌شناسی خاصی است، از جمله اینکه سالانه تعداد زیادی از پرندگان مهاجر را در خود جای می‌دهد که در میان آنها بعضی از گونه‌های نادر و حمایت شده دیده می‌شوند.

تا کنون مطالعه جمعیت گیاهی و جانوری تالاب تا حدود زیادی انجام شده است؛ ولی گزارشی از بررسی جمعیت میکربی دیده نشده بود لذا این مرکز با هدف بررسی فلور میکربی و یافتن میکروارگانیسم های توانمند با پتانسیل‌های بیوتکنولوژیک طرح تحقیقاتی خود را روی منطقه مذکور آغاز کرد.

با توجه به پتانسیل‌های بیوتکنولوژیک اعضای خانواده Planococcaceae از جمله تولید آنزیم‌های هیدرولازی بیوسورفکتانت ها و سایر متابولیتهای ارزشمند، امید است این سویه ذخیره ارزشمندی برای مطالعات کاربردی در آینده باشد. باکتری شناسایی شده با نام علمی Planomicrobium iranicum در معتبرترین ژورنال بین المللی سیستماتیک میکروبیولوژی ( IJSEM‌) منتشر شد.

Free WordPress Themes